Splošni pogoji poslovanja

Geoprojekt, geodetske storitve, projektiranje, inženiring, nepremičnine d.o.o., Šlandrov trg 11, 3310 Žalec, ki se predstavlja kot nepremičninska družba pod blagovno znamko Center nepremičnin® iz Pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, sprejme na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS št. 72/06 s spremembami) naslednje splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami:

1.1 S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2 Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni Cenik nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.

1.3 V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljajo dogovorjena določila pogodbe o posredovanju.

1.4 Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je dne 17.5.2018 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

2.1 V teh splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi: nepremičninska družba, nepremičninski posrednik, posredovanje v prometu z nepremičninami, naročitelj, tretja oseba, naročiteljev ožji družinski član, pomen, kot ga opredeljuje 2.člen Zakona o nepremičninskem posredovanju (UL RS, št. 72/06 s spremembami). Preostali izrazi, ki se uporabljajo v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.
 • Pravni posel je skupek vseh dejanj, ki so potrebna za izpolnitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Zajema sestavo in izvedbo podpisa pogodbe, izpolnitev vlog za izvedbo upravnih in davčnih postopkov, hrambo listin in primopredajo nepremičnine.
 • 3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, oddaji, najemu in zakupu nepremičnine ali drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

  3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence, pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen vzpostavitve stika s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd…);
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);
 • priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • pojasni naročitelju razmere na trgu in skupaj z njim sporazumno določi okvirno ceno, po kateri naj bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala ali najela;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • ugotovitev dejanskega/fizičnega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev), od naročnika/lastnika nepremičnine pridobi dokumentacijo, iz katere je razvidna lastninska pravica na nepremičnini;
 • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine (oglaševanje na oglasnem panoju pred prostori nepremičninske družbe, oglaševanje na spletni strani nepremičninske družbe, oglaševanje na spletnih nepremičninskih portalih, namestitev znaka o prodaji);
 • prizadevanje za iskanje in vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev nameravanega posla;
 • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov, po potrebi tudi ob prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna ali spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, za katero nepremičninska družba posreduje.
 • 3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

  4.1 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za dodatne storitve, če so dogovorjene s pogodbo o posredovanju ali s posebnim pisnim dogovorom/naročilom, pri čemer morata biti v pogodbi opredeljeni količina in cena storitev.

  4.2 Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • pospeševanje prodaje z dodatnimi metodami oglaševanja, ki niso običajne (tuji nepremičninskih spletni portali, steber Citycenter Celje, jumbo plakati, dodatne oglaševalske kampanje na spletu in v tiskanih medijih…)
 • priprava pogodbe in drugih pravnih listin, katere predmet je nepremičnina s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika, odvetnika ali notarja;
 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • organizacija cenitve nepremičnine;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • preverjanje bonitete kupca oz. najemnika;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu, hramba listin;
 • stroški sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju zemljiškoknjižnih izpiskov, kopij katastrskega načrta, urbanističnih informacij in drugih podatkov iz uradnih evidenc;
 • stroški, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o nepremičnini, ki je lastnik ne predloži posredniku, je pa pri posredovanju oziroma sklepanju poslov potrebna;
 • stroški overitve podpisov, zemljiškoknjižnih predlogov za vpis ali izbris zaznamb, predznamb ali vknjižb stvarnih pravic v zemljiški knjigi pristojnega sodišča;
 • izdelava primopredajnega zapisnika ob prevzemu ali predaji nepremičnine;
 • izvedba primopredaje ob prevzemu ali predaji nepremičnine;
 • obveščanje upravnika in dobaviteljev o spremembi lastnika oz. plačnika;
 • sodelovanje pri prenosu naročniških razmerij za elektriko, telefon, plin in druge komunalne storitve za novega lastnika ali najemnika;
 • izvedba pogajanj o povezanih poslih;
 • 4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem Ceniku nepremičninske družbe.

  4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

  4.5 Rok za plačilo dodatnih storitev je 7 dni po opravljeni storitvi, po prekinitvi pogodbe o posredovanju razen v primeru, ko je med strankama dogovorjen drugačen rok plačila.

  5.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

  5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. V slednjem primeru posredovanja je provizija nepremičninske družbe določena v minimalnem znesku 800,00 EUR.

  5.3 Plačilo za posredovanje v primeru najema za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov, pri čemer omejitev ne velja ko je naročitelj gospodarska družba.

  5.4 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost, ki znaša 22% (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

  5.5 V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz točke 3.2 teh splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

  5.6 V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh splošnih pogojev.

  5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

  5.8 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

  5.9 Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju. V primeru zamude s plačilom mora naročitelj plačati zakonite zamudne obresti od zapadlosti terjatve nepremičninske družbe do plačila.

  5.10 Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

  5.11 Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla, tako da je nepremičninska družba upravičena do provizije pri obeh poslih. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je nepremičninska družba upravičena do provizije za oddajo in prodajo.

  5.12 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila provizije tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

  5.13 Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Naročitelj se v tem primeru zavezuje poravnati tudi vse naročene dodatne storitve.

  5.14 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

  6.1 Če nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, se lahko z naročnikom s pogodbo o posredovanju dogovorita za povračilo dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, če naročnik:

 • sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,
 • sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe,
 • enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena.
 • 6.2 Višina dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska družba zaračuna naročnikom za storitve nepremičninskega posredovanja, lahko znaša največ 150 eurov brez vključenega DDV.

  7.1 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

  7.2 Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

  7.3 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

  8.1 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

  9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije.

  10.1 V primeru, da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, se naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino izrecno odpoveduje pravici skleniti pogodbo o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo in preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati isto nepremičnino.

  11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

  11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

  12.1 Naročitelj, ki prodaja ali oddaja nepremičnino, je dolžan nepremičninsko družbo pisno obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitve posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno pisno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin, zlasti dokazil o lastništvu, pogodb in ostalih pravnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah drugih oseb na nepremičnini, tako vpisanih kot nevpisanih v zemljiški knjigi, pogodbeno ali originalno pridobljenih ter jo pošteno pisno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine) in posrednika pisno opozoriti v primeru nelegalne gradnje brez potrebnih dovoljenj in neskladne gradnje z izdelano projektno dokumentacijo.

  12.2 Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

  12.3 Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

  12.4 Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

  12.5 Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe, nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

  12.6 Po obvestilu nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 2 (dveh) delovnih dni od tega obvestila, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna nepremičninska družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba.

  12.7 Smiselno enako, kot to določa točka 12.6 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

  13.1 Nepremičninska družba lahko med naročiteljem in tretjo osebo vzpostavi stik na različne načine. Šteje se, da je nepremičninska družba med obema vzpostavila stik, če:

  • organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih;
  • naročitelju ali tretji osebi osebno, telefonsko, po elektronski pošti ali v pisni obliki posreduje kateri koli podatek: ime in priimek, naslov, sedež, številka telefona, naslov elektronske pošte tretje osebe oziroma naročitelja;
  • opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo;
  • tretji osebi osebno, ustno preko telefonskega pogovora ali v pisni obliki preko elektronske pošte posreduje podatke o nepremičnini, ki z vpogledom v javne evidence omogočajo pridobitev podatkov o naročitelju;
  • ali če stranki seznani na drug primeren način.

  14.1 Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

  14.2 Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 • naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.
 • 15.1 Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

  15.2 Nepremičninska družba ima z namenom zaščite interesov naročitelja, v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, pravico od Banke Slovenije pridobiti podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

  16.1 Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

  • ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
  • ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
  • pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
  • redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

  16.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

  17.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

  17.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

  17.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi: da gre za fotokopijo, svoj naziv, izrecno določen namen fotokopiranja, pravno podlago za fotokopiranje - jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

  17.4 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

  17.5 Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

  17.6 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:

 • od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
 • dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov; uporabnikov ali kategorij uporabnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali meril, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.
 • 17.7 Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

 • od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,
 • od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • ugovarja obdelavi,
 • zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,
 • zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,
 • se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,
 • vloži pritožbo pri nadzornem organu.
 • 17.8 Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

  17.9 Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

  18.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

  18.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju ali obstoječo pisno podaljšata.

  18.3 Pogodba preneha veljati s potekom časa, z odpovedjo pogodbe o posredovanju, z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

  18.4 Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

  19.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

  20.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

  20.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno krajevno pristojno sodišče.

  20.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

  21.1 Splošni pogoji veljajo od 1.1.2020.

  21.2 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.center-nepremicnin.si.

  V Žalcu, dne 1.1.2020

  Center nepremičnin® Geoprojekt d.o.o., direktor: Jan Oblak